Om vårt klamydiatest

Klamydia, som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis (C.trachomatis), är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Varje år genomförs ungefär en halv miljon tester, varav cirka 7 % är positiva.

Att få fler människor att testa sig och därmed minska spridningen av klamydia är viktigt både för den enskilde individen och ur samhällsekonomiskt perspektiv. Med vårt klamydiatest bidrar vi till att minska spridningen av klamydia och att avlasta vården, som då i första hand får kontakt med dem som behöver vård och behandling. Mykoplasma är en annan könssjukdom som blivit allt vanligare. Eftersom klamydia och mykoplasma ger liknande symptom erbjuder vi även ett kombitest, som ger ett snabbt svar på om provet är smittat med mykoplasma och/eller klamydia.

Lika säkert som befintliga tester inom vården

Vårt klamydiatest är lika säkert som befintliga tester inom vården, men enklare för patienten att genomföra. Det CE-märkta provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Provet kan enkelt tas hemma och skickas sedan till vårt ackrediterade (ISO/IEC 17025) och kvalitetssäkrade laboratorium för analys. För högsta säkerhet erbjuder vi vaginalprov för kvinnor och urinprov för män. 24 timmar efter det att provet har kommit till vårt laboratorium kan provresultatet hämtas via vår hemsida med en personlig kod. 

Unik och säker analysmetod

Dynamic Code analysmetod för detektering av bakterien C.trachomatis baseras på PCR. Målsekvens finns i genomet såväl som i plasmiden. Dynamic Code använder sig av en analysmetodik, som täcker in eventuella nyuppkomna mutationer i bakterien. Analysresultatets säkerhet är hög.

Uppföljning av positiva svar

Dynamic Code säkerställer att de patienter som får positivt svar tar kontakt med sjukvården för behandling och smittspårning. För att säkra identiteten på personen som lämnat prov får han/hon uppge namn och personnummer samt signera den medföljande bipacksedeln, när provet skickas in för analys. De patienter som får ett positivt svar får även möjlighet till en remiss att ta med sig till sjukvården. Mottagande läkare informerar Dynamic Code när kontakten tagits. Om det inte sker skickar vi en påminnelse till patienten. Har kontakt fortfarande inte tagits efter en andra påminnelse skickar vi anmälan till smittskyddsenheten i aktuellt län. Eftersom klamydia lyder under smittskyddslagen anmäler vi alla positiva fall till Smittskyddsinstitutet.

Patienter som får negativt svar, men har kvar symptomen, uppmanas att göra ett nytt test samt att testa sig för andra könssjukdomar, t ex mykoplasma, som ger liknande symptom. Vi har ett separat test för mykoplasma och ett kombitest där mykoplasma och klamydia analyseras i samma prov.

Information och prisuppgifter

För mer information om vårt klamydiatest, priser och eventuellt samarbete, kontakta oss.

Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.com

Kvalitet och säkerhet

Dynamic Codes metod för detektering av C. trachomatis baseras på PCR. I en valideringsstudie på 414 prover där Dynamic Codes metod jämfördes med artus Chlamydia trachomatis PCR-kit från Qiagen visade resultatet på 99,7 % specificitet och 100 % sensitivitet.

Analyserna i Dynamic Codes laboratorium är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

För extern fortlöpande kvalitetskontroll deltar Dynamic Code i United Kingdom National External Quality Assessment Scheme, Chlamydia detection (molecular).

Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar.

Studier har visat att metoden som används är säker och att instruktionerna för klamydiatestet är tydliga och säkra när det gäller att ta provet på rätt sätt, att skicka in provet och att hämta ut resultatet. Sammantaget ger det en säkerhet på 99,5 %.

Klamydiatestet är registrerat hos Läkemedelsverket.

Rutinerna som berör klamydiatestet är avstämda med Socialstyrelsen.