Om våra släktskapstester

Vi genomför föräldraskapsanalyser med samma metoder och samma säkerhet som de statliga rättsgenetiska och kriminaltekniska laboratorierna.

Vi erbjuder även släktskapsanalyser för t ex syskon, tvillingar, far- och morföräldrar. Vid behov kan vi ge professionell rådgivning och medverka vid rättegång för att redogöra för innebörden av våra analyser och resultat. Våra kunder är framför allt kommunernas socialförvaltningar och familjerättsbyråer.

Enkelt kindgnuggprov med analyssvar inom 10 dagar

Testet är enkelt, snabbt och säkert. Personerna som ska testas gör ett kindgnuggprov på FTA-kort, som sedan skickas till oss för DNA-analys i vårt ackrediterade (ISO/IEC 17025) och kvalitetssäkrade laboratorium. Provtagningen ska bevittnas av tredje part. Dynamic Code tillhandahåller provtagningspaket som innehåller provtagningsmaterial, instruktioner, provtagningsintyg och säkerhetskuvert för retur av prov och intyg. Så här gör du.

Analysresultatet levereras inom 10 vardagar. Vid föräldraskapsanalyser visar resultatet om föräldraskapet styrkts eller uteslutits. I de fall där föräldraskapet styrkts beräknas en föräldraskapssannolikhet som ligger till grund för slutsatsformuleringen.

Vid övriga släktskapsanalyser visar resultatet inte en uteslutning eller överensstämmelse av släktskap, utan en sannolikhetskvot, som talar för eller emot att det förhåller sig på ett visst vis.

Analysmetod med hög säkerhet

Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mor och hälften från sin far. Därför ska man kunna anlag från båda föräldrarna hos barnet. Arvsanlagen kan kombineras på olika sätt och syskon kan därför bli både bli väldigt lika eller olika. För faderskapstester gäller att de anlag som inte är gemensamma mellan mor och barn måste komma från barnets far. En man som saknar dessa anlag kan inte vara far till barnet. Om man däremot hittar dessa anlag hos en undersökt man är sannolikheten mycket stor att han är far till barnet.

Med ett släktskapstestanalyseras arvsanlagen med DNA-teknik i så kallade markörer, som benämns mikrosatelliter. Varje markör utgörs av två alleler (en allel är en variant av arvsanlag). För att styrka släktskap krävs att testpersonerna har tillräckligt många markörer med gemensamma alleler. Genom att analysera flera markörer, som vi vet varierar mycket mellan människor, får vi ett resultat med mycket hög tillförlitlighet. Våra faderskapsanalyser har, i de fall mannen inte är utesluten, i genomsnitt en sannolikhet på minst 99,99 % att mannen ifråga är far till barnet. Vi följer International Society for Forensic Genetics (IFGS) rekommendationer när det gäller markörer som används i analysen.

Information och prisuppgifter

För ytterligare information om samarbete och våra tjänster inom släktskapsanalys samt för besök till vårt laboratorium, kontakta oss.
Telefon: 013 465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.se

Kvalitet och säkerhet

Analysen är ackrediterad enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

Eftersom DNA-analys innefattar flera olika moment och bevisvärdet oftast är mycket högt kontrolleras alla överföringssteg där det finns risk för förväxling av proverfrån två olika personer..

En analys hos Dynamic Code är spårbar. Provet registreras tillsammans med sitt provID-nummer i laboratoriets labbdatasystem men utan några personuppgifter där information om provet och dess väg genom analyskedjan kan följas.

Dynamic Code är medlem i IFGS och deltar i sammanslutningens program för att kvalitetskontroll och utveckling inom området släktskapsanalyser.

Dynamic Code handlägger faderskapsärenden enligt Sekretesslagen (1980:100) huvudsakligen 7 kap, vilket innebär att personalen har tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut allmän handling.