Om vårt hussvamptest

Serpula lacrymans och dess släkting Serpula himantiodes, räknas som de allvarligaste hussvamparna. De angriper träkonstruktioner och bryter ned cellulosan i virket, som då blir sprött och förlorar sin hållfasthet.

Med vårt test kan du snabbt och enkelt få en indikation på förekomst av hussvamp i ett hus även om man inte ser själva svampangreppet. Det innebär att dolda angrepp av hussvamp kan upptäckas tidigt, vilket oftast minskar kostnaderna för skadeåtgärder.

Indikation på förekomst av hussvamp

Sporer från Serpula lacrymans och dess släkting Serpula himantiodes sprids med inomhusluften och lägger sig sedan med övriga dammpartiklar på ytor runt om i huset. Med hjälp av ett dammprov alternativt ett prov från hussvampangreppet, som tas med en bomullspinne, kan vi upptäcka hussvamp. Dammprovet tas på olika ställen i huset. Ytan ska vara torr, inte varit utsatt för solljus och inte städats den senaste månaden. Efter provtagning skickas provet till vårt ackrediterade (ISO/IEC 17025) och kvalitetssäkrade laboratorium för analys.

Analysmetod

Dynamic Code använder sig av den senaste DNA-teknologin för att analysera provet. Metoden baseras på PCR och detekterar förekomst av DNA från Serpula lacrymans på provpinnen.

Analyssvar efter några dagar

1-3 dagar (vardagar) efter det att provet kommit till vårt laboratorium kan svaret hämtas via vår hemsida. Analyssvaret kan också rapporteras enligt önskemål. Resultatet indikerar om det finns hussvamp i huset eller inte. För att detektera hussvamp i ett dammprov krävs att svampen bildat sporer. Ett resultat som säger att ingen hussvampförekomst är påvisad behöver därför inte betyda att hussvamp inte finns i huset. Om svaret indikerar att det finns hussvamp hänvisas kunden till en expert på området för fördjupad undersökning och åtgärder. Svaret gäller för det/de prover som skickades in och inte för byggnaden i sin helhet. Om huset nyligen sanerats med avseende på hussvamp och en kontrollmätning visar på förekomst av hussvamp rekommenderar vi att man gör om provtagningen om några månader

Information och prisuppgifter

För köp och ytterligare information om vårt test för hussvamp samt eventuellt samarbete, kontakta oss.

Telefon: 013-465 53 20
Mejl: support@dynamiccode.se

Kvalitet och säkerhet

Dynamic Codes laboratorium är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

I en valideringsstudie baserad på 112 prover där Dynamic Codes metod för detektering av Serpula lacrymans jämfördes med mikroskopering samt en DNA metod utförd av ett externt laboratorium visade resultatet på 98 % metodologisk säkerhet.

Metoden för Serpula himantioides har validerats på ett material bestående av 89 prover, varav 15 är odlade stammar av Serpula himantioides.