Om vårt test för bakteriell vaginos och svamp (Candida)

Med hjälp av vårt test för besvär med bakterier och svamp i underlivet får kvinnor med symtom snabbt besked om deras klåda/flytningar kan bero på en vaginal mikroflora som är associerad med bakteriell vaginos eller Candida.

Idag diagnosticeras bakteriell vaginos och Candidainfektion genom en klinisk undersökning av underlivet och i vissa fall mikroskopering. Vilka bakterie- och svamparter som förekommer eller kvantifiering av de ingående arterna bestäms oftast inte vid denna undersökning.

Dynamic Code har utvecklat dels en DNA-metod för att detektera och kvantifiera sex bakterier, som är associerade med bakteriell vaginos, i relation till laktobaciller, och dels en metod som detekterar och kvantifiera svampen Candida. Eftersom bakteriell vaginos och svamp i underlivet kan ge liknande symtom, men där bakteriell vaginos bör behandlas med antibiotika, är det viktigt att veta vilken typ av infektion man bär på.

Om man har besvär med flytningar i underlivet trots att man får svaret att man har en vaginal mikroflora som inte är associerad med bakteriell vaginos eller Candida kan det bero på andra orsaker, som t ex klamydia- eller mykoplasmainfektion. Vid besvär som inte kan förklaras med detta test bör man söka sjukvård.

Vi erbjuder samarbetsmöjligheter där vi skräddarsyr lösningarna för varje kund. Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av analys och distribution av analyssvar.

Enkel provtagning och säkert svar

Vårt test för bakterie- och svampbesvär i underlivet är enkelt att göra. Det CE-märkta provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Genom ett vaginalprov tar patienten själv provet hemma och skickar det till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för DNA-analys. Analysresultatet, som har en metodologisk säkerhet på 99,5 %, hämtas via vår hemsida med en personlig kod inom 3 dagar efter det att provet inkommit till vårt laboratorium.

Bakgrund till vårt test

Många kvinnor besväras av klåda och flytningar i underlivet som orsakas av bakteriell vaginos eller Candida (svampinfektion).

Bakteriell vaginos
Bakteriell vaginos är vanligt förekommande, prevalenser mellan 5 och 50% har redovisats i studier från olika delar av världen (Morris 2001). I en svensk studie fann man att 26% av kvinnorna som besökte en STD-klinik hade bakteriell vaginos (Moi 1990).

Bakteriell vaginos kan uppkomma om man får en obalans i den vaginala bakteriefloran. Normalt domineras den vaginala mikrofloran av lactobaciller. Om andra bakterier tar över på bekostnad av lactobacillerna kan man få besvär i underlivet (Srinivasan 2008, Falagas 2007, Nugent 1991). Symptom som kan uppstå är illaluktande flytningar, men även klåda och sveda kan förekomma. Man kan även ha bakterier som är associerade med bakteriell vaginos utan att ha några besvär av det (Srinivasan 2008, Morris 2001). I de flesta fall är det inte farligt och behöver inte behandlas. Bakteriell vaginos kan dock ge komplikationer. Det ökar t ex risken för prematur förlossning (Romero 2004, McGregor 1995), liksom risken för infektioner efter abort, kejsarsnitt eller hysterektomi (livmodern tas bort). Risken att smittas av klamydia ökar vid bakteriell vaginos (Gallo 2012).

Candida
Även svampinfektioner är mycket vanligt förekommande, 70-75% av alla kvinnor drabbas någon gång i livet. Ca 5 % av dessa kvinnor drabbas av återkommande infektioner (Sobel 2007, Eckert 1998, Mårdh 2002). Svampinfektioner drabbar huvudsakligen kvinnor i fertil ålder och är relativt ovanligt före menarche och efter menopaus (Mårdh 2002).

Svampinfektioner i underlivet orsakas vanligen av svampen Candida och beror på överdriven tillväxt. Symptom som kan uppstå är klåda och sveda i underlivet, men man kan också få en grynig flytning. Infektionen kan behandlas med receptfria svampdödande läkemedel. Vid upprepade infektioner bör man kontakta sjukvård. Man kan även bära på Candida utan att få några besvär av det och det är inte farligt.

Unik och säker analysmetod

Metodiken i Dynamic Codes DNA-test bygger på PCR och detekterar samt kvantifierar sex av de vanligaste bakterierna vid bakteriell vaginos (Gardnerella vaginalis, Atophobium vaginae, Leptotrichia/Sneathia sp., Megasphaera sp., Mobiluncus sp., och BVAB2) i relation till Lactobacillus sp. Dessutom detekteras svampen Candida sp..

Testet är utvecklat och validerat enligt ackrediterade rutiner. DNA-testet är specifikt för de avsedda bakterie- och svamparterna och detekterar inte mer eller mindre närbesläktade bakterier och svampar.

DNA-testets reproducerbarhet undersöktes och försöken visade på en fullständig överensstämmelse i resultat då proverna analyserades vid flera separata tillfällen.

Vidare genomfördes en studie tillsammans med en av Sveriges största kliniker. I studien ingick kvinnor som diagnosticerades med bakteriell vaginos och/eller Candida respektive kvinnor friska med avseende på bakteriella vaginos och Candida. Vaginalprov från dessa kvinnor analyserades med vårt test. Nivåerna för respektive bakterie och svamp hos de olika grupperna bestämdes och utifrån dessa resultat utvecklades en beräkningsmodell för sannolikheten för bakteriell vaginos respektive Candida baserat på beräkning av s.k. ”likelihood ratio’s” för respektive bakterie.

I vårt test är det detektion av specifika bakterier respektive svamp och deras mängder i relation till laktobaciller samt sannolikhetsberäkning, som ligger till grund för påvisandet av bakteriell vaginos respektive Candida.

Information och prisuppgifter

Kontakta oss för mer information om vårt test för bakterie- och svampbesvär i underlivet och för ett eventuellt samarbete.
Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.se

Kvalitet och säkerhet

• Specificitets- och reproducerbarhetsstudier (se ovan) visar att Dynamic Codes test har en metodologisk säkerhet på >99,5%.
• Analyserna genomförs i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium.
• Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar.
• Testet är registrerat hos Läkemedelsverket.

Referenser

Eckert LO, Hawes SE, Stevens CE, Koutsky LA, Eschenbach DA and Holmes KK. Vulvovaginal candidiasis: clinical manifestations, risk factors, management algorithm. Obstet Gynecol. 1998;92:757-65

Falagas ME, Betsi GI and Athanasiou S. Probiotics for the treatment of women with bacterial vaginosis. Clin Microbiol Infect. 2007;13:657-64.

Gallo MF, Macaluso M, Warner L, Fleenor ME, Hook EW 3rd, Brill I, Weaver MA. Bacterial vaginosis, gonorrhea, and chlamydial infection among women attending a sexually transmitted disease clinic: a longitudinal analysis of possible causal links. Ann Epidemiol. 2012; 22: 213-220

McGregor JA, French JI, Parker R, Draper D, Patterson E et al. Prevention of premature birth by screening and treatment for common genital tract infections: results of a prospective controlled evaluation. Am J Obstet Gynecol. 1995;173:157-67.

Moi H. Prevalence of bacterial vaginosis and its association with genital infections, inflammation, and contraceptive methods in women attending sexually transmitted disease and primary health clinics. Int J STD AIDS. 1990;1:86-94.

Morris M, Nicoll A, Simms I, Wilson J and Catchpole M. Bacterial vaginosis: a public health review. BJOG. 2001;108(5):439-50.

Mårdh PA, Rodrigues AG, Genç M, Novikova N, Martinez-de-Oliveira J and Guaschino S. Facts and myths on recurrent vulvovaginal candidosis--a review on epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, pathogenesis and therapy. Int J STD AIDS. 2002;13:522-39.

Nugent RP, Krohn MA and Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation. J Clin Microbiol. 1991;29:297-301.

Romero R, Chaiworapongsa T, Kuivaniemi H and Tromp G. Bacterial vaginosis, the inflammatory response and the risk of preterm birth: a role for genetic epidemiology in the prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol. 2004;190:1509-19.

Sobel JD. Vulvovaginal candidosis. Lancet. 2007 Jun 9;369:1961-71.
Srinivasan S, Fredricks DN. The human vaginal bacterial biota and bacterial vaginosis. Interdiscip Perspect Infect Dis. 2008;2008:750479.