Om vårt test för laktosintolerans

Med vårt laktosintoleranstest får patienten med symptom snabbt besked om magproblemen kan bero på primär laktasbrist eller inte.

Vi erbjuder olika samarbetsmöjligheter där vi skräddarsyr lösningarna för varje kund. Vårt koncept omfattar hela kedjan från provtagningspaket och analysmetod till genomförande av analys och distribution av analyssvar. Idag säljs vårt laktosintoleranstest via apotek, carestore.com och används även av vårdcentraler.

Enkel provtagning och säkert svar

Vårt laktosintoleranstest är enkelt att göra. Det CE-märkta provtagningspaketet innehåller provtagningsmaterial, instruktioner och returförpackning. Genom ett kindgnuggsprov tar patienten själv provet hemma och skickar det sedan till vårt ackrediterade (ISO/IEC 17025) och kvalitetssäkrade laboratorium för DNA-analys. Analysresultatet, som är 99,5 % säkert, hämtas via vår hemsida med en personlig kod 5 dagar efter det att provet inkommit till vårt laboratorium.

Bakgrund till vårt test 

Laktos är en disackarid, som måste brytas ned i de enkla sockerarterna glukos och galaktos innan det kan tas upp av kroppen. Nedbrytningen av laktos sker i tunntarmen med hjälp av enzymet Lactase phlorizin hydrolase (LPH), även kallat laktas.

Vid adult (primär) laktasbrist beror bristen på enzymet laktas på en ärftlig genetisk variation. Evolutionärt sett har det varit fördelaktigt att kunna bryta ned laktos i befolkningsgrupper där mjölkprodukter ingått i dieten och mutationer har därför uppkommit som medfört tolerans mot laktos. Dock finns fortfarande en andel individer i dessa befolkningsgrupper som har den genetiska variant som är associerad med laktosintolerans. Två föräldrar som inte är laktosintoleranta kan få barn som är laktosintoleranta.
Kartan nedan visar procentuell andel individer som inte har någon brist på enzymet laktas och därmed kan bryta ned laktos i olika delar av världen.

Laktos karta.jpg

Figur: Interpolerad karta över frekvens individer som kan bryta ned laktos (lactose persistent, LP) i olika delar av världen. Punkterna på kartan visar var data är insamlade. Färgskalan visar den beräknade frekvensen av LP-individer (Itan et al. BMC Evol Biol. 2010 Feb 9;10:36)

Det finns flera mutationer (single nucleotide polymorphism, SNP) beskrivna, som gör att laktas-genen nedregleras. Bl.a. har studier i Finland identifierat en SNP i position 13910 (C>T) uppströms om laktas-genen, som har visat sig ha en fullständig association med laktosintolerans. Denna SNP är vanlig i europeisk befolkning, men för andra befolkningsgrupper t.ex. de grupper i Afrika och Mellanöstern med betydande andel laktosintoleranta har man inte kunnat visa på samma korrelation mellan genotypen i position 13910 och laktostolerans/intolerans. Hos denna befolkning finns dock andra mutationer rapporterade som är associerade med laktosintolerans.

Under de första barnaåren föreligger trots genotypen –13910 C/C vanligen ingen laktosintolerans. Vid vilken ålder som bristen på laktasenzym uppkommer varierar hos den enskilda individen, men besvären man kan få av primär laktosintolerans kommer oftast först i början på tonåren.

Om patienten har symptom och testet visar på en genotyp (C/C), som är associerad med nedsatt produktion av laktasenzym och därmed en intolerans av mjölkprodukter, som innehåller laktos, kan patienten om behov finns, i samråd med en dietist, anpassa sin kost och bli av med sina besvär. Förmågan att bryta ned laktos varierar hos personer med laktosintolerans, vissa tål små mängder laktos medan andra inte tål något alls. Om testet visar på en genotyp (C/T eller TT), som är associerad med normal produktion av laktasenzym och därmed en tolerans av mjölkprodukter, som innehåller laktos, kan laktosintolerans uteslutas och patienten kan utredas vidare av vården för att få en diagnos och behandling.

Unik och säker analysmetod

Dynamic Codes test för laktosintolerans bygger på den metod publicerad av Ridefelt et al (2005), som utnyttjar positionen -13910 (C>T) för att analysera laktosintolerans. Genotypen CC associerar med laktasbrist, medans genotypen CT och TT associerar med normal förmåga att bryta ner laktos. Dynamic Code använder sig av PCR för att detektera SNP-positionerna C och/eller T. För validering se nedan under Kvalitet och säkerhet. I studien av Ridefeldt et al analyserades genotypen hos 51 personer där man också genomförde en laktosbelastning med mätning av blod-glukos. Resultaten visade på en god korrelation mellan DNA-metoden och laktosbelastning hos 94 % av försökspersonerna. Andra studier med 58 resp. 166 patienter där genetisk testning av position 13910 jämförts med laktosbelastning tillsammans med utandningstest har visat att specificiteten i DNA-testet ligger mellan 91 och 95% och sensitiviteten mellan 86 och 100% jämfört med belastningstestet (Krawzcyk et al. 2008, Büning et al. 2005).

Information och prisuppgifter

För mer information om vårt laktointoleranstest och eventuellt samarbete, kontakta oss.

Telefon: 013-465 53 20
E-mail: support@dynamiccode.se

Kvalitet och säkerhet

  • En jämförelse mellan Dynamic Codes metod och Sangersekvensering (47 prover) visade på 100 % överensstämmelse i resultat.
  • Analyserna genomförs i Dynamic Codes laboratorium, som är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och därmed granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
  • För extern fortlöpande kvalitetskontroll deltar Dynamic Code i Extern kvalitetsforskning inom laboratoriemedicin i Sveriges (EQUALIS) kvalitetsprogram DNA-analys, DNA-Laktasgen.
  • Provtagningspaketen är CE-märkta enligt IVD-direktivet 98/79/EC samt MDD-direktivet 93/42/EEC och därtill tillkommande lagändringar.
  • Studier har visat att metoden som används är säker och att instruktionerna för laktosintoleranstestet är tydliga och säkra när det gäller att ta provet på rätt sätt, att skicka in provet och att hämta ut resultatet. 
  • Laktosintoleranstestet är registrerat hos Läkemedelsverket.

 Referenser

Almon R, Engfeldt P, Tysk C, Sjöström M, Nilsson TK. Prevalence and trends in adult-type hypolactasia in different age cohorts in Central Sweden diagnosed by genotyping for the adult-type hypolactasia-linked LCT -13910C > T mutation. Scand J Gastroenterol. 2007 Feb;42(2):165-70.

Büning C, Genschel J, Jurga J, Fiedler T, Voderholzer W, Fiedler EM, Worm M, Weltrich R, Lochs H, Schmidt H, Ockenga J. Introducing genetic testing for adult-type hypolactasia. Digestion. 2005;71(4):245-50.

Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, Terwilliger JD, Peltonen L, Järvelä I. Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nat Genet. 2002 Feb;30(2):233-7.

Itan Y, Jones BL, Ingram CJ, Swallow DM, Thomas MG. A worldwide correlation of lactase persistence phenotype and genotypes. BMC Evol Biol. 2010 Feb 9;10:36.

Krawczyk M, Wolska M, Schwartz S, Gruenhage F, Terjung B, Portincasa P, Sauerbruch T, Lammert F. Concordance of genetic and breath tests for lactose intolerance in a tertiary referral centre. J Gastrointestin Liver Dis. 2008 Jun;17(2):135-9.

Kuokkanen M, Enattah NS, Oksanen A, Savilahti E, Orpana A, Järvelä I. Transcriptional regulation of the lactase-phlorizin hydrolase gene by polymorphisms associated with adult-type hypolactasia. Gut. 2003 May;52(5):647-52.

Mulcare CA, Weale ME, Jones AL, Connell B, Zeitlyn D, Tarekegn A, Swallow DM, Bradman N, Thomas MG. The T allele of a single-nucleotide polymorphism 13.9 kb upstream of the lactase gene (LCT) (C-13.9kbT) does not predict or cause the lactase-persistence phenotype in Africans. Am J Hum Genet. 2004 Jun;74(6):1102-10

Nagy D, Bogácsi-Szabó E, Várkonyi A, Csányi B, Czibula A, Bede O, Tari B, Raskó I. Prevalence of adult-type hypolactasia as diagnosed with genetic and lactose hydrogen breath tests in Hungarians. Eur J Clin Nutr. 2009 Jul;63(7):909-12.

Ridefelt P, Håkansson LD. Lactose intolerance: lactose tolerance test versus genotyping. Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):822-6.

Till vårt laktosintoleranstest

Laktosintolerans.png