Forskning och produktutveckling

Dynamic Codes drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till produkter som bidrar till ökat välmående och bättre hälsa.

Specialkompetensen är att tillämpa de senaste vetenskapliga rönen inom DNA-teknik och annan molekylärbiologisk forskning till användbara produkter för såväl konsumenter, kommuner, vården som företag. Dynamic Code utvecklar enkla och säkra hemtester och tjänster inom hälsa och miljö.  

Vårt förhållningssätt till produktutveckling är att skapa produkter som ligger nära människors behov och som hjälper människor som söker vägledning för olika symptom eller sjukdomar. Flera av de hälsotest som Dynamic Code har utvecklat, ger kunder ett snabbt och värdefullt svar. Analyssvaret är minst lika säkert som inom vården men snabbare. I vissa fall har det saknats adekvata diagnoser inom den traditionella sjukvården. Ett exempel på detta är vårt hemtest för Bakteriell vaginos.  

Vår målsättning är att våra tester ska ge mer än ett kort svar. Vi vill förklara svaren och visa vägen till rätt åtgärd eller behandling efter att testet har utförts. Ett exempel på detta är att vi idag kan erbjuda medicinsk rådgivning och möjlighet till E-recept online till våra hälsotest, vilket sker via affärsområdet Carestore.com.

Baserat på vetenskap

Dynamic Code baserar sin produktutveckling på vetenskap, kompetens och flera oberoende vetenskapliga källor. Det får inte bara vara den senaste "flugan" inom vetenskapskretsar. Minimikravet är att det finns flera vetenskapliga forskargrupper och studier som påvisar samma sak. Dessa vetenskapliga publikationer måste uppfylla vissa kvalitetskrav för att anses stödja saken.

Specialisterna på Dynamic Code bevakar både nationella, internationella tester och nya forskningsrön och produkterna fungerar både nationellt och internationell gällande kvalitet och utförande. Utvecklingsavdelningen har fortlöpande extern kvalitetskontroll och flera av testerna deltar i internationella kvalitetstest, s.k. ringtest. I korthet innebär detta att prover skickas runt till alla deltagande laboratorier som gör analyser på dessa och rapporterar vilka resultat som erhållits. Resultaten sammanställs i en rappet som skickas till de deltagande laboratorierna. Här ligger Dynamic Codes tester mycket bra till.

Helhetskoncept från Dynamic Code

Dynamic Code har arbetat fram ett unikt helhetskoncept för hälso- och miljötester. Det omfattar allt från produktion av provtagningspaket, analysmetodik, genomförande av analys och distribution av provsvar. Konceptet består av fyra huvudpelare och omfattar också en effektiv logistik genom hela kedjan:

1. Provtagningspaket för självprovtagning.

Privatpersoner kan själva ta provet hemma. Konsumentprodukterna är CE märkta enligt IVD direktivet och registrerade på läkemedelsverket och i EUDAMED (European Databank on Medical Devices). Detta innebär bl.a. att provtagnings-instruktioner är utprovade i personstudier.

2. Unik analysmetodik.

Dynamic Code bevakar nya forskningsrön och samarbetar med forskargrupper och experter inom olika områden för att utveckla nya DNA-test. Exempel på detta kan vara när nya upptäckter mellan genotyp och fenotyp(egenskap) görs. Analysmetodiken utvecklar vi oftast internt och håller i ”svarta lådan”. Fokus är kostnadseffektiva analyser med högsta säkerhet.

3. Högsta svarssäkerhet

Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 av den svenska myndigheten Swedac. Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Vi erbjuder s.k. forensisk, kriminalteknisk lablogistik för högsta säkerhet samt fokuserar på hög kapacitet. Dagens kapacitet är 300 000 test per år.

4. Snabba värdefulla svar

Dynamic Code erbjuder snabba svarstider från 24 timmar från att provet har kommit till vårt laboratorium (t ex klamydiatest) upp till fem dagar. Testen ska ge värdefulla svar och hänvisning till rådgivning, såväl kostrådgivning som medicinsk rådgivning.

Dynamic Code har utvecklat ett koncept kring logistiken av analyssvaren. Alla analyssvar kan hämtas säkert och anonymt via våra hemsidor genom att fylla i sin analyskod. Bakom detta finns ett väl utvecklat och integrerat labbdatasystem och en webbplattform. Grunden för detta är ett genomtänkt lab-logistikflöde och en webbkommunikation som förenklar samarbete med våra partners.

5. Medicinsk rådgivning och E-recept

Dynamic Code har även arbetat fram ett unikt helhetskoncept där hemtesterna är kopplade direkt till medicinsk rådgivning och e-recept. Detta är möjligt genom samarbete med digitala vårdcentraler i Sverige och Danmark. Detta helhetskoncept är ett eget digitalt affärsområde under namnet Carestore.com. Kunderna köper hemtest online för ett specifikt symptom och hämtar sitt testsvar inom några dagar på vår hemsida. Är testsvaret positivt kan kunden gå direkt vidare till medicinsk rådgivning och e-recept. Behöver kunden rådgivning innan köp eller om symptomen fortfarande finns kvar, kan de via oss få rätt kontakt med specialist och rätt rådgivning. Kunden får snabba analyssvar och kan påbörja sin behandling inom några dagar - utan att lämna hemmet. 

Produktområden

Dynamic Code fokuserar följande produktområden:

Hälsotest till konsument

Dessa är bl a test för laktosintolerans, klamydia, mykoplasma genitalis, bakteriell vaginos, anlag för övervikt m fl.

Faderskaps- och släktskapsbestämning

Kunderna till dessa test är främst olika kommuner och migrationsverk (UDI). Idag använder ca 50% av alla kommuner Dynamic Codes tester för faderskapsbestämning.

Djuranalyser och härstamningskontroll

Exempel på kunder är Växa (fd Svensk Mjölk), Viking genetics och Svensk Galopp, Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och polisen.

För forskare

Dynamic Code är ett företag som utvecklar hemtester baserade på olika molekylärbiologiska metoder, framför allt DNA-teknik, men också analys av exempelvis RNA och protein. De metoder som används är baserade på PCR (Polymerase Chain Reaction), qPCR, (quantitative Polymerase Chain Reaction), NGS (Next Generation Sequencing), Sanger-sekvensering, DNA-fragmentanalys och immunkemiska metoder. Det som undersöks är t ex olika sjukdomsalstrande bakteriers DNA (exempel: sexuellt överförda sjukdomar), eller så undersöker vi platser i människans DNA som ger olika egenskaper (exempel: laktos-intolerans och muskelegenskaper). Vissa tester bygger på en kombination av DNA-teknik och proteinanalys (exempel: celiakitestet) eller att man undersöker ett väldigt stort antal platser i så kallat cellfritt DNA (exempel: NIPT; Non-Invasive Prenatal Testing).

Dynamic Code tillämpar forskningsresultat med syftet att skapa hemtester med meningsfulla svar. Därför omvärldsbevakar vi kontinuerligt områden som teknisk utveckling inom laborativa metoder, utveckling inom diagnostik och olika sjukdomar, men också inom t ex livsstil och hälsa. En av våra ledstjärnor är att allt vi gör ska bygga på solid vetenskaplig grund. Det betyder att våra hemtester och de svar som ges är något man kan lita på. Svaren utvecklas tillsammans med specialister inom respektive område, som vi samarbetar med. Vi gör också alltid en avstämning mot våra kunder så att svaren kan förstås av den som inte har specialistkunskaper.

För detta ändamål har vi, och söker ständigt nya, kontakter med forskare och specialister vars kunskaper och rön vi behöver för att vi ska utveckla rätt test liksom att utveckla dem på rätt sätt. Förutom att testsvaren ska vara meningsfulla måste också själva labanalysen dels bygga på vetenskaplig grund, men också vara baserad på aktuell och uppdaterad information och forskning.