Forskning och produktutveckling

Dynamic Codes drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till produkter som bidrar till ökat välmående och bättre hälsa.

Specialkompetensen är att tillämpa de senaste vetenskapliga rönen inom DNA-teknik och annan molekylärbiologisk forskning till användbara produkter för såväl konsumenter, kommuner, vården som företag. Dynamic Code utvecklar enkla och säkra DNA-tester och tjänster inom hälsa och miljö.  

Vårt förhållningssätt till produktutveckling är att skapa produkter som ligger nära människors behov och som hjälper människor som söker vägledning för olika symptom eller sjukdomar. Flera av de hälsotest som Dynamic Code har utvecklat, ger kunder ett snabbt och värdefullt svar. Analyssvaret är minst lika säkert som inom vården men snabbare. I vissa fall har det saknats adekvata diagnoser inom den traditionella sjukvården. Ett exempel på detta är vårt DNA-test för Bakteriell vaginos.  

Vår målsättning är att våra tester ska ge mer än ett kort svar. Vi vill förklara svaren och visa vägen till rätt åtgärd eller behandling efter att testet har utförts. Ett exempel på detta är att vi erbjuder medicinsk rådgivning och möjlighet till E-recept online till våra hälsotest.

Baserat på vetenskap

Dynamic Code baserar sin produktutveckling på vetenskap, kompetens och flera oberoende vetenskapliga källor. Det får inte bara vara den senaste "flugan" inom vetenskapskretsar. Minimikravet är att det finns flera vetenskapliga forskargrupper och studier som påvisar samma sak. Dessa vetenskapliga publikationer måste uppfylla vissa kvalitetskrav för att anses stödja saken.

Specialisterna på Dynamic Code bevakar både nationella, internationella tester och nya forskningsrön och produkterna fungerar både nationellt och internationell gällande kvalitet och utförande. Utvecklingsavdelningen har fortlöpande extern kvalitetskontroll och flera av testerna deltar i internationella kvalitetstest, s.k. ringtest. I korthet innebär detta att prover skickas runt till alla deltagande laboratorier som gör analyser på dessa och rapporterar vilka resultat som erhållits. Resultaten sammanställs i en rappet som skickas till de deltagande laboratorierna. Här ligger Dynamic Codes tester mycket bra till.

Produktområden

Dynamic Code fokuserar följande produktområden:

Hälsotest till konsument

Dessa är bl a test för laktosintolerans, klamydia, mykoplasma genitalis, bakteriell vaginos, anlag för övervikt m fl.

Faderskaps- och släktskapsbestämning

Kunderna till dessa test är främst olika kommuner och migrationsverk (UDI). Idag använder ca 50% av alla kommuner Dynamic Codes tester för faderskapsbestämning.

Djuranalyser och härstamningskontroll

Exempel på kunder är Växa (fd Svensk Mjölk), Viking genetics och Svensk Galopp, Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och polisen.

För forskare

Dynamic Code är ett företag som utvecklar DNA-tester baserade på olika molekylärbiologiska metoder, framför allt DNA-teknik, men också analys av exempelvis RNA och protein. De metoder som används är baserade på PCR (Polymerase Chain Reaction), qPCR, (quantitative Polymerase Chain Reaction), NGS (Next Generation Sequencing), Sanger-sekvensering, DNA-fragmentanalys och immunkemiska metoder. Det som undersöks är t ex olika sjukdomsalstrande bakteriers DNA (exempel: sexuellt överförda sjukdomar), eller så undersöker vi platser i människans DNA som ger olika egenskaper (exempel: laktos-intolerans och muskelegenskaper). Vissa tester bygger på en kombination av DNA-teknik och proteinanalys (exempel: celiakitestet) eller att man undersöker ett väldigt stort antal platser i så kallat cellfritt DNA (exempel: NIPT; Non-Invasive Prenatal Testing).

Dynamic Code tillämpar forskningsresultat med syftet att skapa DNA-tester med meningsfulla svar. Därför omvärldsbevakar vi kontinuerligt områden som teknisk utveckling inom laborativa metoder, utveckling inom diagnostik och olika sjukdomar, men också inom t ex livsstil och hälsa. En av våra ledstjärnor är att allt vi gör ska bygga på solid vetenskaplig grund. Det betyder att våra DNA-tester och de svar som ges är något man kan lita på. Svaren utvecklas tillsammans med specialister inom respektive område, som vi samarbetar med. Vi gör också alltid en avstämning mot våra kunder så att svaren kan förstås av den som inte har specialistkunskaper.

För detta ändamål har vi, och söker ständigt nya, kontakter med forskare och specialister vars kunskaper och rön vi behöver för att vi ska utveckla rätt test liksom att utveckla dem på rätt sätt. Förutom att testsvaren ska vara meningsfulla måste också själva labanalysen dels bygga på vetenskaplig grund, men också vara baserad på aktuell och uppdaterad information och forskning.