Om faderskapsanalys

Människans arvsmassa består av DNA som finns i de flesta celler. Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mor och hälften från sin far. Därför ska man kunna hitta anlag från båda föräldrarna hos barnet. För faderskapsprover gäller att de anlag som inte är gemensamma mellan mor och barn måste komma från barnets far. En man som saknar dessa anlag kan inte vara far till barnet. Om man däremot hittar dessa anlag hos en undersökt man är sannolikheten mycket stor att han är far till barnet. Med ett släktskapsprov analyseras arvsanlagen med DNA-teknik i så kallade markörer, som benämns mikrosatelliter.

  1. Våra faderskapsanalyser har, i de fall mannen inte är utesluten, i genomsnitt en sannolikhet på minst 99,99 % att mannen ifråga är far till barnet.

  2. Faderskapsanalyser som har bevittnats av en tredje part är juridiskt hållbara och kan användas vid en eventuell rättslig prövning.

  3. Vi rekommenderar att mamman medverkar vid faderskapsanalys, men det är många gånger möjligt att få ett säkert resultat även utan mammans medverkan